شمس الضحی ابوالمعالی

درباره من

دکتر شمس الضحی ابوالمعالی
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

شمس الضحی ابوالمعالی استادیار گروه زیست شناسی  ...

محقق گوگل

(1401/11/17)

استنادات

164

h-index

7

i10-index

6

مؤلفین همکار

11

اسکوپوس

(1399/12/26)

استنادات

57

مقالات

9

h-index

4

مؤلفین همکار

36

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

2003-2007

دکتری

BOKU-Vienna

1372-1376

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

تجارب

1390-تاکنون

مدیر گروه زیست شناسی

دانشگاه سمنان

1390-1398

مدیرگروه زیست فناوری میکروبی

دانشگاه سمنان

1393-تاکنون

مشاور رییس دانشگاه در امور زنان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی

اولویت های پژوهشی

متابولیتهای ثانویه، ترکیبات ضد سرطان، ترکیبات ضد میکروبی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Prospects and challenges of cancer systems medicine: from genes to disease networks
BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS(2022)
محمد رضا کریمی, امیر حسین کریمی, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی*, Ulf Schmitz
Exogenous Production of N-acetylmuramyl-L Alanine Amidase (LysM2) from Siphoviridae Phage Affecting Anti-Gram-Negative Bacteria: Evaluation of Its Structure and Function
Avicenna Journal of Medical Biotechnology(2022)
9511922006, 9711922008, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
بررسی ایمونوانفورماتیک ‌لیزین‌های کدشده در باکتریوفاژهای موثر بر باکتری‌های جنس سودوموناس
مجله پژوهش های سلولی و مولکولی(2021)
9611922004, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
Molecular characterization and evaluation of the antibacterial activity of a plant defensin peptide derived from a gene of oat (Avena sativa L.)
PHYTOCHEMISTRY(2021)
9412922001, ^شمس الضحی ابوالمعالی, محسن سهرابی, محسن محمدی*, معصومه شاه محمدی
Bacillus phage endolysin, lys46, bactericidal properties against gram-negative bacteria
Iranian Journal of Microbiology(2020)
محمدرضا سرجوقیان, فرشته رحمانی, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
Bio-activity of bacteriocin- like Bac70 produced by Bacillus atrophaeus strain DDBCC70
Avicenna Journal of Medical Biotechnology(2020)
9211922001, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Isolating sorbicilin-producing fungi from Darband cave and evaluating the sorbicilin biomedical applications
Studies in Fungi(2020)
9311922004, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, ^علیرضا اصغری
Mixed-ligand copper complexes with unsymmetrical tridentate Schiff base ligands and 2,20-bipyridine: Synthesis, x-ray crystallography and antibacterial properties
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2020)
9611325009, ^مهدی بهزاد*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, زینب عباسی
غربالگری جدایه های هالوتولرانت مقاوم به فلزات سنگین و تولید کننده پپتیدهای غیر ریبوزومی
مجله پژوهش های سلولی و مولکولی(2019)
9111922006, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
ایجاد سویه مخمر حساس به تاکسول با القای جهش TUB2 -Asp26
دنیای میکروب ها(2019)
حامد عشوریون, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, زیبا فولادوند, فاطمه رضاقلی
شناسایی، همسانه‌سازی و بررسی برخی ژن‌های ضد میکروبی دیفنسین گیاه یولاف
ژنتیک نوین(2019)
9412922001, ^شمس الضحی ابوالمعالی, محسن محمدی*, محسن سهرابی
Preparing Nanoarchaeosome Containing Triptorelin Acetate and Evaluation of Its Cellular Toxic Effect on PC3 Prostate Cancer Cell Line
Jorjani Biomedicine Journal(2018)
زینب حاج محمدی, ^شمس الضحی ابوالمعالی, عظیم اکبرزاده*
معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها
زیست شناسی کاربردی(2018)
9111922002, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Identification and characterization of an endolysin – like from Bacillus subtilis
MICROBIAL PATHOGENESIS(2018)
9211922003, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
Characterization of β-tubulin cDNA(s) from Catharanthus roseus
JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES(2015)
زیبا فولادوند, Ziba Fooladvand, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, Abbas Saidi, عباس سعیدی, Hamed Ashourion, حمید عاشوریان
مطالعه میزان پایداری فاژ جدا شده از فاضلاب و بررسی عملکرد لیزین آن علیه سودوموناس آئروجنوزا
22th national and 10th International Congress on Biology /بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2022-08-31)
9821922001, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^نوشین بیجاری
بررسی برهمکنش مولکول های طبیعی گیاه با پروتئین /Investigation of plant natural molecules interaction with ACE2 protein
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی(2022-01-19)
9811922002, ^مهدی صادقی*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
مطالعه داکینگ مولکولی فلاونوئیدها علیه پروتئاز اصلیSARS_CoV/ Molecular docking study of Flavonoids against SARS-CoV-2 main protease /(Mpro, 3CLpro)
نخستین همایش بین المللی و سـومین همـایش ملی ریاضیات زیستی(2022-01-19)
9811922004, ^مهدی صادقی*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
Molecular Docking Study of Boswellic acid inhibitory effect SARS-COV-2 RNA polymerase enzyme
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی(2022-01-19)
9811922007, ^مهدی صادقی*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
A novel approach to produce DNA molecular size marker
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9611922006, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Screening of bacteriophage effective on Pseudomonas aeruginosa
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9611922004, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی
Bioinformatics study of Streptomyces genome by antiSMASH web server
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9711922005, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Structural study and sub-cloning of a type of endolysin
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9711922008, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
Isolation of carotenoid pigments from Staphylococcus aureus isolated from marine sponge
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9711922005, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Evaluation of oral administration of probiotic isolated from dairy products in mice
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9612922004, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
Study of bio-properties of milk-isolated lactobacillus and its potential as a probiotic
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
الهام شمسائی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
In silico analysis of yjfP gene in bacteria involved in detoxification of pyrrolizidine alkaloids
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
^شمس الضحی ابوالمعالی, 9611922008*
Evaluation of endolysin activity effect on Pseudomonas aeruginosa
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
9611922004, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی
In silico study of Dimethylaniline Monooxygenase structure from Pseudomonas aeruginosa
سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(2019-09-01)
9511922005, ^شمس الضحی ابوالمعالی, نسرین شجاعی
The lactobacillus isolated from milk and their bio-properties
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
میلاد عبداللهی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
COMPARISON OF HEMAGGLUTINATION AND CYTOTOXICITY IN TWO ANTIBACTERIAL PEPTIDES PRODUCED BY NATIVE STRAINS
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی(2017-08-29)
9511922006, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
In silico cloning of plant defensins from EST libraries
دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی(2017-08-29)
سارا امامی فر*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, محسن محمدی, سید محسن سهرابی
غربال گری و شناسایی سویه های تولید کننده باکتریوسین کلاس 2 از خاک سمنان
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2016-08-30)
9211922001, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
غربال مولکولی آندوفیت های قارچی درخت سرخدار
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2016-08-30)
9311922002, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^فیروزه نعمتی, ^علیرضا اصغری
جداسازی باکتری لیزوژن تولید کننده آندولیزین از خاک سمنان
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2016-08-30)
9211922003, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
بررسی تولید ترکیبات فعال زیستی در میکروارگانیسم های خاک سمنان
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2016-08-30)
9311922004, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, ^علیرضا اصغری
Identifying the lysogenic bacteria producing endolysin from Semnan soil
The European Congress on Biotechnology(2016-07-03)
^شکیبا درویش علی پور آستانه*, 9211922003, ^شمس الضحی ابوالمعالی
Screening soils from Semnan for antimicrobial producer bacteria
17th European Congress on Biotechnology(2016-07-03)
^شمس الضحی ابوالمعالی*, 9211922001, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
بررسی فلور میکروبی دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
9111922006, 9111922002, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, شکیبا درویشعلیپور
Screening of Uricase Enzyme from Halophile Bacteria
10th International congress on Extremophiles(2014-05-28)
محمد علی آموزگار, ^شمس الضحی ابوالمعالی
بررسی مقاومت فلزی میکروارگانیسم های هالوفیل و هالوتولرانت جدا شده از دریاچه نمک سمنان
اولین همایش ملی محیط زیست(2014-05-22)
9111922002, 9111922006, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, شکیبا درویشعلیپور
-
هنربخش فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سيفي پور محمد(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حاج محمدي زينب(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
احمدي زادفيروزجائي صفرعلي(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي و غربالگري ميكروارگانيسم‌هاي هالوفيل و هالوتولرانت درياچه نمك حاج‌قلي‌خان و بررسي مولكولي توان توليد تركيبات فعال زيستي با مطالعه سطوح بيان ژن NRPS
شهرستاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي و غربالگري ميكروارگانيسم‌هاي هالوفيل و هالوتولرانت درياچه نمك حاج‌قلي‌خان و بررسي مولكولي توان توليد تركيبات فعال زيستي با مطالعه سطوح بيان ژن PKS
جلالوند معصومه(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج و بررسي توالي ژن Bisabolene Synthase از گياه Arabidopsis thaliana ئ همسانه‌سازي آن با هدف بيان پروتئين در باكتري E.Coli
عباسيان نجف آبادي اميررضا(تاریخ دفاع: 1394/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آنزيم اينورتاز
قاسمي مريم(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف زيستي هيدروكربونهاي آروماتيك چند حلقه اي با استفاده از مخمرهاي جداشده از خاكهاي آلوده در ايران
اكبر زاده فرحناز(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و همسانه‌سازي يك باكتريوسين جداشده از يك گونه باسيلوس غربال شده از خاك سمنان
سرجوقيان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و همسانه‌سازي يك آندوليزين جداشده از يك گونه باسيلوس غربال‌شده از خاك سمنان
نورمحمدي حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تركيب‌بندي ليپيد‌ها بر پايداري نانوآركئوزوم‌ها و بر بارگذاري داروي ضدسرطان و ارزيابي سميت سلولي آن‌ها
صمديان راضيه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بيوانفورماتيكي ژن‌هاي PKS و NRPS در قارچ‌هاي نمك دوست و تحمل كننده نمك
كمال ستاره(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي قارچ‌هاي آندوفيت سازندهي تاكسول از منابع ايراني به كمك واكنش زنجيره اي پليمراز
دارائي سونيا(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
غربالگري قارچ‌هاي جداشده از استان سمنان، به منظور بررسي پتانسيل توليد تركيبات فعال زيستي
زارعشاهي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي، جداسازي و بررسي بيان ژن پپتيد ضد ميكروبي ديفنسين در گياه يولاف
امامي فر سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات سميت سلولي تركيبات ضدميكروبي اندوليزين و باكتريوسين جداشده از سويه‌هاي بومي سمنان
رحماني فرشته(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همسانه‌سازي آنزيم فلاوومونواكسيژناز ميكروبي موثر در سميت زدايي الكالوئيدهاي هتروسيكليك (سرطان‌زا)
محمدخاني مليحه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كلونينگ، بيان و بررسي ژن‌هاي كد كننده آندوليزين از فاژ باسيلوس
ميري مرتضي(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه‌سازي توليد تاكسان‌ها از قارچ‌ اندوفيت سرخدار تريكودرما
ميزاني نسرين(تاریخ دفاع: 1398/01/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و بررسي ويژگي هاي آنتي باكتريال كمپلكسهاي ليگاند مخلوط از ليگاندهاي بازشيف سه دندانه و ليگاند همراه 2،'2-بي پريدين و يون فلزي مس(II)
علي ميرزائي سحر(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي و شناسايي باكتري‌هاي پروبيوتيك موجود در شير و محصولات لبني
عبداللهي ميلاد(تاریخ دفاع: 1399/08/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات فاژ بر عليه سودوموناس آئروژينوزا
عباسي فرد سمناني اشكان(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد قطعات DNA با اندازه هاي متفاوت In Silico
قدرتي قاسم(تاریخ دفاع: 1399/08/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
غربالگري ميكروارگانيسمهاي اپيفيت تجزيه كننده آلكالوئيدهاي پيروليزيديني از Echium amoenum و Heliotropium europeum
ياروش ساجده(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بيان ترانس ژنيك پپتيدوگليكان هيدرولاز از فاژ باسيلوس SPP1و مطالعه عملكرد پروتئين حاصل
يزديان پور سپيده(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي توانايي توليد تركيبات كاروتنوئيد در باكتري‌هاي همزيست Haliclonasp خليج فارس و مطالعه انفورماتيكي آنزيمهاي كليدي در بيوسنتز آنها
دلاوري تازه كندقشلاق زهرا(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Screening soils from Semnan for antimicrobial producer bacteria
(0)
^شمس الضحی ابوالمعالی*, 9211922001, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
توسعه درمانی و داروهای درمانی کووید از کتاب بیماری کرونا ویروس 2019 - کووید - 19
توسعه درمانی و داروهای درمانی کووید از کتاب بیماری کرونا ویروس 2019 - کووید - 19
ثبت ژن 18SrRNA - ON076061
دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، آزمایشگاه زیست شناسی(2022-03-31)
ثبت ژن 18SrRNA - ON076055
دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، آزمایشگاه زیست شناسی(2022-03-31)
ثبت ژن16SrRNA - ON076063
آزمایشگاه زیست شناسی(2022-03-31)
ثبت ژن OK561056
گروه زیست شناسی(2022-03-28)
ثبت ژن16SrRNA ITS - MW424643
دانشگاه سمنان(2021-01-05)
ثبت ژن 16SrRNA ITS - MW424642
دانشگاه سمنان(2021-01-05)
ثبت توالی ژن SUB8831168 seq1 MW424645
دانشگاه سمنان(2021-01-05)
ثبت توالی ژن SUB8831168 seq3 MW424647
دانشگاه سمنان(2021-01-05)
ثبت توالی ژن MW404241-18s r RNA ITS
دانشگاه سمنان(2020-12-24)
ثبت توالی ژن MW404240--18s r RNA ITS
دانشگاه سمنان(2020-12-24)
GenBank MW193081
دانشگاه سمنان، دانشکده علوم، آزمایشگاه زیست شناسی(0000-00-00)
GenBank MW191803
دانشگاه سمنان، دانشکده علوم، آزمایشگاه زیست شناسی(0000-00-00)
GenBank MW193333
دانشگاه سمنان، دانشکده علوم، آزمایشگاه زیست شناسی(0000-00-00)
ثبت mRNA دیفنسین 16
(2018-02-05)
ثبت mRNA دیفنسین 6
(2018-02-05)
ثبت mRNA دیفنسین 14
(2018-02-05)
ثبت mRNA دیفنسین 5
(2018-02-05)
ثبت mRNA دیفنسین 13
(2018-02-05)
ثبت mRNA دیفنسین 4
(2018-02-05)
ثبت mRNA دیفنسین 12
(2018-02-05)
ثبت mRNA دیفنسین 2
(2018-02-05)
ثبت ژن دیفنسین 10 -MF459645
(2017-08-30)
ثبت ژن دیفنسین MF170231- 9
(2017-05-30)
ثبت mRNA دیفنسین 9- MF170232
(2017-05-30)
ثبت ژن دیفنسین 1-MF170229
(2017-05-29)
ثبت mRNA دیفنسین 1--MF170230
(2017-05-29)
جداسازی سویه های باکتریایی مولد باکتریوسین از خاک سمنان(ناظر)
(2017-10-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مهندسی ژنتیک   (276 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی , گرایش : سلولی و مولکولی
روشها در زیست فناوری   (288 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی , گرایش : میکروبی
مبانی گیاه شناسی   (445 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی , گرایش : سلولی و مولکولی
مهندسی ژنتیک پروکاریوتها   (436 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی , گرایش : میکروبی
مهندسی ژنتیک یوکاریوتها   (410 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی , گرایش : میکروبی
امیکس   (245 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی , گرایش : میکروبی
مبانی فیزیولوژی گیاهی   (402 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی
ایمنی زیستی   (411 بار دانلود)
این درس به صورت یک واحد عملی و یک واحد تئوری تعریف شده است. در واحد عملی دانشجو فعالیت عملی انجام نمیدهد و فقط استاد در آزمایشگاه یا با آوردن تجهیزات قابل حمل به کلاس در مورد تجهیزات و نحوه کار با آنها و ایمنی آنها توضیح میدهد.
رشته : زیست شناسی سلولی و مولکولی , گرایش : سلولی و مولکولی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان روبروی پارک سوکان پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی
s_abolmaali@semnan.ac.ir
(+98)2331533397

فرم تماس